PRIMA PAGINĂ » COD DEONTOLOGIC

COD DEONTOLOGIC

de Mditv

COD DEONTOLOGIC

CODUL DE CONDUITA ETICA SI PROFESIONALA A PERSONALULUI TELEVIZIUNII MDI TV

DISPOZITII GENERALE

Art. 1. Prezentul Cod de Conduita Etica si Profesionala este elaborat si aprobat de catre Conducererea Postului de Televiziune MDI TV.

Art. 2. Angajatii si colaboratorii MDI TV trebuie sa lucreze si sa se supuna fara echivoc dispozitiilor prezentului cod de conduita profesionala.

Art. 3. Prevederile prezentului Cod pot fi modificate si complicate numai cu acordul conducerii Postului de Televiziune MDI TV.

Art. 4. Poate ocupa o functie in cadrul televiziunii MDI TV orice persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

a) Cunoaste limba romana, scris si vorbit;

b) Are capacitatea deplina de exercitiu;

c) Are o stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza;

d) Indeplineste conditiile de studii si vechime prevazute de lege sau prin hotarari ale Conducerii, pentru functia sau specialitatea in cauza;

Art. 5. Angajarea sau numirea in functie a persoanelor in cadrul televiziunii se realizeaza dupa criteriul competentei.

CODUL ETIC AL PROFESIEI DE JURNALIST IN TELEVIZIUNE

Art. 6. Codul etic al profesiei stabileste norme de conduita profesionala pentru angajatii televiziunii si formuleaza principiile fundamentale care trebuie respectate in vederea cresterii increderii in autoritatea institutiei de presa si a prestigiului acesteia. Normele etice si de conduita profesionala stabilite in Cod pornesc de la rolul presei in societate, functiile activitatii exercitate de catre angajatii televizunii MDI TV si include aptitudini profesional- intelectuale dobandite prin pregatire si instruire profesionala dar si acceptarea unui cod comun de valori etice. Angajatii televiziunii lucreaza conform deontologiei profesionale de jurnalist si a regulamentului de ordine interioara a televiziunii MDI TV. Codul etic al postului de televiziune MDI TV se aplica la toate nivelele ierarhice prevazute in structura organizatorica a institutiei. Conduita etica si profesionala de care trebuie sad ea dovada angajatii trustului presupune indeplinirea in principal a urmatoarelor obiective:

a) Cridibilitatea informatiilor facute publice;

b) Profesionalismul angajatilor care isi aduc aportul la realizarea productiilor audiovizuale care urmeaza a fi facute publice prin canalele proprii;

c) Calitatea activitatii prestate in folosul comunitatii;

d) Obtinerea increderii entitatilor mediatizate si a opniei publice;

e) Consolidarea starii de incredere in randul opiniei publice.

Art. 7. In scopul atingerii obiectivelor profesiunii de jurnalist trebuie respectate urmatoarele principii fundamentale:

a) Suprematia Constitutiei si a legilor romane;

b) Independenta. Angajatii Postului de televiziune MDI TV trebuie sa se manifeste liber de orice interes, sa nu fie influentati de aspecte personale sau externe, care le-ar putea afecta activitatea. Angajatii nu au voie sa accepte nicio forma de salarizare de la alte institutii sau sa ia cu imprumut bunuri sau bani si sa nu beneficieze de servicii sau de alte avantaje de la cei care ar putea face obiectul unui material de presa. De asemenea, angajatilor din televiziune le este interzisa exercitarea, directa sau prin persoane interpuse a unor activitati pentru partide politice,regii ori institutii publice de orice fel.Angajatii nu trebuie sa se afle in conflict de interese sau sub influente care ar putea interveni in rationamentul lor.

c) Integritate. Angajatii televiziunii trebuie sa fie corecti si onesti in desfasurarea activitatii profesionale, sa isi exercite functia cu buna credinta si responsabilitate si sa nu ia parte cu buna stiinta la activitati si acte care sa le discrediteze profesia.Angajatii trebuie sa respecte standardele profesionale, atat din punct de vedere al formei audiovizuale cat si a fondului editorial.De asemenea, angajatii si colaboratorii postului de televiziune au obligatia realizarii activitatii lor in conformitate cu prevederile Regulamentului de ordine interiaoara si a fisei postului.Totodata, angajatii televiziunii trebuie sa aiba o conduita corecta, care sa ii situeze in afara oricarui dubiu sau repros, sa dea dovada de o comportare profesionala ireprosabila.

d) Obiectivitate. Angajatii televiziunii trebuie sa trateze toate situatiile intalnite in activitatea lor conform starii de fapt. De asemenea, acestia trebuie sa dea dovada de corectitudine si sa nu ingaduie ca obiectivitatea lor sa fie afectata de influente externe sau prejudecati. In toate productiile audiovizuale ce urmeaza a fi realizate si difuzate trebuie urmarita realitatea, corectitudinea si exactitatea.

e) Competenta profesionala. Conform acestui principiu, toate situatiile intalnite in activitatea desfasurata vor fi tratate pe baza rationamentului profesional.In exercitarea activitatii profesionale angajatii trebuie sad ea dovada de atentia cuvenita, competent profesionala si constinciozitate in conformitate cu standardele, deciziile si legile impuse de Consiliul National al Audiovizualului. Totodata, au obligatia de a mentine cunostintele si aptitudinile profesionale la un nivel ridicat, care sa permita asimilarea celor mai noi cunostinte de buna proactica, legislatie audiovizuala si tehnici in domeniul audiovizual.Ei trebuie sa posede, de asemenea, experienta necesara funstiei, dovedind aptitudini si cunoasterea metodelor de realizare a productiilor audiovizuale.

f) Confidentialitate. Orice informatii cu caracter de secret de stat sau care poate prejudicia statul roman este confidential. Informatiile care pot impiedica buna desfasurare a unor anchete demarcate de organele de control ale statului sunt de asemenea confidentiale si nu vor fi facute publice pana cand aceste informatii nu mai reprezinta un pericol. Angajatii nu trebuie sad ea publicitatii informatii neverificate din cel putin trei surse.

g) Conduita profesionala. Angajatii trebuie sa actioneze intr-o maniera prin care sa evite orice situatie care ar putea discredita activitatea de jurnalist. In acest sens angajatii trebuie sa respecte o serie de cerinte etice:

– moralitate in relatiile cu toate persoanele cu care intra in contact;

– respect si consideratie in toate situatiile, atata fata de sefii ierarhici cat si fata de celelalte personae cu care intra in contact.

– impartialitate in activitatea desfasurata.

– Rigurozitate si perseverenta pentru obtinerea informatiilor pe care urmeaza sa le faca publice;

– Obtinerea de dovezi concludente pentru sustinerea informatiilor care urmeaza a fi facute publice.In cazul in care entitatea care face obiectul unei productii audiovizuale nu este cooperanta in furnizarea informatiilor si a documentelor necesare pentru realizarea corecta a productiei tv, jurnalistii pot informa opinia publica de lipsa de colaborare a enitatii in cauza.

– scepticism profesional, in analiza datelor si informatiilor furnizate de entitatea care face obiectul unei productii audiovizuale.

– responsabilitate profesionala si comportamentala in raport cu intreaga activitate desfasurata;

– standarde tehnice si profesionale.

Conditii pentru ocuparea si exercitarea atributiilor de jurnalist. Activitati incomparabile cu statutul de jurnalist.

Art. 8. Pot exercita atributiile de jurnalisti in cadrul televiziunii MDI TV acele persoane care indeplinesc cumulativ conditiile cerute la angajare pe posturile vacante. Angajatilor postului de Televiziune MDI TV le este interzis sa faca parte din partide politice sau din organizatii asimilate partidelor politice sau sa desfasoare activitati publice cu caracter politic;

Atitudinea fata de entitatile care fac obiectul unei productii audiovizuale

Art. 9. In relatiile cu entitatile care fac obiectul unui material de presa abgajatii televiziunii MDI TV sunt obligati:

a) Sa dea dovada de politete, respect, disponibilitate fata de problemele cu care se confrunta entitatea in cauza;

b) Sa acorde importanta si timpul necesar discutiilor cu cei desemnati in acest sens de entitate, pentru a fundamenta constatarile pe baza tuturor argumentelor si dovezilor prezentate de acestia;

c) Sa acorde entitatii care fac obiectul unui material de presa o perioada rezonabila de timp pentru a furniza informatiile si documentele solicitate, cu exceptia situatiilor in care acestea trebuie puse imediat la dispozitie;

d) Sa solicite reprezentantilor entitatii care fac obiectul materialului de presa sa clarifice aspectele pentru care considera ca sunt necesare informatii suplimentare;

e) Sa isi formuleze si sa emita informatii corecte fata de aspectele constatate si sa se pronunte cu sinceritate, concis, exprimandu-si, daca este cazul, rezervele fata de argumentele prezentate;

f) Sa asigure egalitatea de tratament si sa nu faca discriminare pe criterii de nationalitate, sex, origine, rasa, etnie, handicap, varsta, religie sau convingeri politice;

g) Sa dea dovada de seriozitate, profesionalism si respect fata de persoanele cu care intra in relatii de serviciu;

h) Sa dea dovada de operativitate in exercitarea atributiilor de serviciu, evitand sa prelungeasca in mod subiectiv si inutil perioada de desfasurare a materialului de presa;

i) Sa respecte viata intima, familiala si privata a persoanelor cu care intra in relatii profesionale.

Conduita in cadrul relatiilor internationale

Art. 10. Angajatii postului de televiziune MDI TV care reprezinta institutia in cadrul unor organizatii international, conferinte, seminarii si alte activitati cu caracter international, au obligatia sa promoveze o imagine favorabila institutiei si tarii. In deplasrile externe, jurnalistii sunt obligati sa aiba o conduita corespunzatoare regulilor de protocol si sa respecte legile tarii in care este in vizita.

Drepturile si obligatiile angajatilor, sprijinul professional si mediul de lucru

Art. 11. Angajatii televiziunii MDI TV beneficiaza:

a) De protectia legii, in exercitarea atributiilor de jurnalist. La cererea motivata a jurnalistului din televiziune, acesta poate solicita conducerii asigurarea protectiei impotriva amenintarilor, violentelor si faptelor de ultraj;

b) De dreptul la opinie si de stabilitate in cadrul institutiei in limita legii;

c) De sprijin pentru imbunatatirea si perfectionarea continua a cunostintelor in activitatea lor profesionala.

d) De sprijin pe linie ierarhica, in clarificarea si solutionarea oricaror divergente izvorate din raporturi profesionale si de munca.

e) De aparare in instante, in cazuri justificate, din partea institutiei, in litigiile aparute ca urmare a activitatii sale profesionale, in legatura cu entitatile care au facut obiectul unor material de presa;

f) De conditii de munca corespunzatoare care sa ii ocroteasca sanatatea si integritatea fizica, precum si de spatii de lucru, dotari si logistica aferente;

g) De respect pentru viata intima, familiala si privata.

Art. 12. Angajatii televiziunii MDI TV sunt obligati:

a) sa promoveze, in cadrul structurii din care fac parte, relatii bazate pe responsabilitate, loialitate, respect reciproc, colaborare si sprijin profesional;

b) sa indeplineasca sarcinile de serviciu in cadrul competentelor si responsabilitatilor atribuite;

c) sa actioneze intotdeauna astfel incat sa nu fie afectata imaginea institutiei;

d) sa respecte reglementarile interne privind intocmirea, circuitul si pastrarea documentelor;

e) sa utilizeze toate caile interne, amiabile si posibile de solutionare a conflictelor, in relatia cu institutia, in cazul in care acestea sunt pe cale sa apara, in scopul avitarii unor eventuale litigii;

f) sa respecte si sa indeplineasca toate celelalte obligatii prevazute in Regulamentul de ordine interioara;

g) sa respecte viata intima, familiala si privata in relatiile de munca si profesionale.

Raspunderi si sanctiuni

Art. 13. Comportamentul angajatilor Televiziunii MDI TV trebuie sa fie conform deontologiei profesionale, legilor din Romania si regulamentului de ordine interioara al institutiei. Incalcarea acestor prevederi reprezinta abateri si atrage aplicarea de masuri disciplinare cu suportarea consecintelor legale. Constituie abatere disciplinara orice fapta savarsita cu vinovatie, in legatura cu activitatea desfasurata, constand dintr-o actiune sau inactiune, prin care s-au incalcat prevederile legale si orice alte reglementari sau dispozitii interne emise de conducerea Postului de televiziune MDI TV.

Art. 14. Sunt abateri disciplinare:

a) intarzierea sistematica sau neglijenta repetata, in efectuarea la termen si de calitate a lucrarilor;

b) absente nemotivate de la serviciu;

c) exercitarea in afara cadrului legal sau omisiunea de a indeplini atributiile cerute;

d) nerespectarea secretului profesional si respectiv al caracterului confidential al informatiilor care nu pot fi facute publice din diferite motive divulgarea acestora altor persoane decat cele indreptatite potrivit legii sau folosirea acestora intr-o maniera contrara legii;

e) manifestarile care aduc atingere prestigiului si autoritatii institutiei sau onoarei;

f) interventiile pentru solutionarea unor problem in afara cadrului legal;

g) refuzul nejustificat de a indeplini sarcinile si atributiile de serviciu;

h) superficialitate in rezolvarea lucrarilor repartizate;

i) incalcarea ordinii si disciplinii la locul de munca;

j) incalcarea principiilor ce stau la baza exercitarii atributiilor profesiei de journalist;

k) exprimarea unor convingeri politice, precum si sustinerea subiectiva a unor activitati sau manifestatii publice cu caracter politic;

l) incalcarea altor obligatii ale profesiei stabilite prin prezentul Cod.

Art. 15. Sanctiunile disciplinare care pot fi aplicate in cazul savarsirii uneia dintre abaterile mai sus mentionate, in functie de gravitatea acesteia sunt:

a) avertismentul scris;

b) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile;

c) retrogradarea din functie, cu acordarea indemnizatiei corespunzatoare functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;

d) reducerea cu 5-10 % a indemnizatiei lunare, pe o perioada de 1-3 luni;

e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

Art. 16. Sanctiunile disciplinare prevazute mai sus se aplica de Directorul General respectiv Administratorul televiziunii.

Art. 17. Sanctiunea disciplinara nu poate fi aplicata decat dupa efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile. In vederea desfasurarii cercetarii prealabile, Directorul General al Televiziunii MDI TV numeste prin ordin o comisie speciala formata din 3 memebri. Aceasta comisie va convoca in scris persoana in cauza precizandu-se obiectul, data si locul intrevederii. Sanctiunea disciplinara, in cazul abaterilor prezentate anterior in prezentul Cod se aplica de catre Directorul General sau Administrator la propunerea comisiei speciale care a efectuat cercetarea disciplinara prealabila.

Directorul General dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-un ordin emis in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data prezentarii concluziilor comisiei special, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.Ordinul de sanctionare se comunica persoanei in cauza in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii.

Comunicarea se realizeaza prin predarea acesteia catre angajat, cu semnatura de primire ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta.

Acest website folosește cookies pentru a imbunătații experiența utilizatorilor. Presupunem că esti de acord, însă poți ai opțiuni Accept Află mai multe